Sunday, January 19, 2020

DERNEĞE ÜYE OLMA: Dernek üyeliği asli ve fahri olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

 

1. Derneğe asli üye olabilmek için;

a. Perakende sektöründe mağazası veya mağazaları olmak veya şirketin en az Genel Müdür yetkisine haiz olmak,

b. Medeni haklara sahip olmak veya Onsekiz yaşını bitirmiş olmak,

c. Derneğin tüzüğünde belirtilen gayesini benimsemiş olmak,

d. Yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemiş olmamak,

e. Derneğe giriş aidatı ödeyerek, dernek üye fişini doldurup imzalamak,

f. Üyelik için derneğe başvuran kişinin müracaatı en geç 30 gün içinde yönetim kurulunca karara bağlanarak müracaatçıya bildirilir.

g. Derneğe üye olmak isteyen kimse daha önceden derneğe üye olmuş ve üyeliği devam eden iki kişi tarafından teksiye ve teklif edilmek suretiyle üyeliğe kabul edilir.

 

2. Derneğe fahri üye olabilmek için;

a. Durumları 2908 sayılı kanunun 4. 16 maddesine uygun olan derneğe maddi ve manevi yardım ve hizmetlerde bulunanlar ve bulunması mümkün görülenler fahri üye kayıt edilebilirler.

b. Fahri üyelerin fahri üyelik işlemleri yönetim kurulu kararı ile yapılır.

c. Fahri üyelerin seçme, seçilme ve oy hakları yoktur. Üye kayıt defterine kayıt edilmezler. Kendileri için ayrı bir kayıt defteri tutulur.

d. Fahri üyeler, istedikleri taktirde aidat da ödeyebilirler.

 

DERNEK ÜYE AİDATI :

Giriş aidatı müracaat ile birlikte ödenir. Miktarı bir defaya mahsus olmak üzere bin(1000) TL dir. Yıllık aidat miktarı da, aylık aidat miktarı da beşyüz(500) TL dir. Aidatlar, iki yılda bir olağan genel kurul tarafından tespit ve ilan edilir. Fahri üyelerin aidat vermeleri zorunlu olmayıp, isterlerse aidat verebilirler.

 

DERNEK ÜYELİĞİNDEN ÇIKMA :

Üyelikten çıkmak isteyen üye dernek yönetim kuruluna yazılı olarak müracaat ederek üyelikten ayrılabilir. Bu durumdaki kimselerin yeniden üye olmaları, yönetim kurulu kararlarına tabidir.

 

DERNEK ÜYELİĞİNDEN ÇIKARILMA :

Bir üyenin dernekten çıkarılması yönetim kurulunun meseleyi disiplin kuruluna tahkik ve tetkik ettirilmesiyle olur. Dernekten çıkarılma sebepleri aşağıda yazılı sebeplerden dolayı olabilir.

Bursa Perder Videoları